Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Anayasa Mahkemesi 11 Haziran 2014 (Bugün) Toplantısında Esastan Görüşülmeye Başlanan 6528 Sayılı Yasa..
11.6.2014 Anayasa Mahkemesi İnternet Sitesi, 11 Haziran 2014 Duyurularında 6528 sayılı Kanunla ilgili görüşme de yer aldı:
Anayasa Mahkemesinde Esastan Görüşülmesine Başlanan 1.3.2014 günlü, 6528 sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un; bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptaliyle istemli 2014/88 sayılı dosya ile ilgili olarak;
A- 1- 22. maddesiyle değiştirilen 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 37. maddesinin (8) numaralı fıkrasına,
2- 25. maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 10. maddenin (8) numaralı fıkrasına, ilişkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin, koşulları oluşmadığından, REDDİNE,
B- Dava konusu diğer hükümlerine ilişkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına.
Karar verildiği anlaşılmıştır.
Yürürlüğü durdurulması istemlerinin, koşulları oluşmadığından, REDDİ ile ilgili maddeler aşağıdaki gibidir:
MADDE 22 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasının Anayasa Mahkemesince iptal edilen üçüncü cümlesi “Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yarıyıl ve/veya yaz tatillerinde yapılır.” şeklinde yeniden düzenlenmiş, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
(8) Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.”
MADDE 25 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Bütçe ve personele ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 10 – (8) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.


İlgili Duyuru...>>>