Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Kongresi-ANTALYA
20.1.2014"ÖZEL DERSHANELERİN EĞİTİM SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ, SOSYO EKONOMİK DEĞERLERİ, GELECEĞİ" Faruk KÖPRÜLÜ Bildiri Metni pdf >>>


Kademeler Arası Geçiş, Sınavlar, Dershaneler ana konuları altında düzenlenen Kongre'de 176 bildirinin sunulduğu, %17 oranında dershane konulu bildiri olduğu açıklandı. Bu konudaki bildirilerde; dershanelerin eğitim sisteminin bir sonucu olduğu ve öncelikle dershanelere duyulan gereksinimi giderecek tedbirlerin alınmasına vurgu yapıldığı görüldü.
Konferansın son gününde ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Faruk KÖPRÜLÜ'de "ÖZEL DERSHANELERİN EĞİTİM SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ, SOSYO EKONOMİK DEĞERLERİ, GELECEĞİ" başlıklı bir bildiri sundu.

KÖPRÜLÜ, sunumunu;
•Özel Ders ve Özel Dershane Olgusu,•Ülkemizde Özel Dershanelerin Geçmişi,•Dünyada Özel Ders ve Dershanecilik,•Özel Dershanelerin Ülkemiz Eğitim Sitemindeki Yerleri, Yaygınlaşma Nedenleri, Sosyo -Ekonomik Değerleri...•Dershanelerin Geleceğine Bir Bakışla Yakın Geçmişte Dershane Gündemi,•MEB 2010-2014 Stratejik Planda Dershaneler ve Dershanelerle İlgili Düzenleme Çalışmaları, •Özel Dershanelerin Ortak Görüş ve Önerileri... alt başlıklarında verdi.

KÖPRÜLÜ'nün Sunumunun son bölümünden üç başlık...
MEB 2010-2014 STRATEJİK PLANDA DERSHANELER 
MEB 2010-2014 Stratejik Plan Özel Öğretim Bölümünde: “…özel öğretim kurumlarında; toplumun değişen ve çeşitlenen eğitim taleplerinin karşılanması, eğitim sistemimizin daha da gelişmesi ve özel öğretimin eğitim sistemi içerisindeki payının artırılması için özel sektörün finansal gücünü eğitim yatırımlarına dönüştürmek.” amaçlanmıştır.
Bu planın Stratejik hedefleri içinde 5.3 numaralı hedef : “Ortaöğretim ve yükseköğretime hazırlık dershanelerinden özel okula dönüştürülebileceklerin tespit edilerek 2014 yılı sonuna kadar % 70’inin özel okula dönüştürülmesinin teşvikini sağlamak.” olarak belirlenmiştir.

Strateji planında “Bakanlık tarafından kapsamlı araştırmalar yapılarak, dershane ve sivil toplum temsilcileriyle iş birliği içinde, bağımsız bir binaya sahip olmayan dershanelerin ve personelinin okula dönüşümünde uzlaşmacı yöntemler oluşturulacaktır.” İfadesiyle de bu çalışmada yapılacak işbirliklerine ve uzlaşmacı yöntemlere vurgu yapılmıştır.
•Strateji planından anlaşılan, bütün dershanelerin dönüştürülmesi değil “özel okula dönüştürülebileceklerin tespit edilerek 2014 yılı sonuna kadar % 70’inin özel okula dönüştürülmesinin teşvikini sağlamak.” hedeflenmiştir.
•Bu politika belgelerinde yer alan çalışmalarla dershane gündemi sürecinde yapılanların çeliştiği ve sorunun “siyasallaştığına” ilişkin bir algı oluştuğu söylenebilir.
Özel Dershaneler Ne Diyor?
Özel dershanelerin tüm süreç boyunca ortak söylemleri 
•“Sınavlar kaldırılsa bile dershanelere olan ihtiyacın devam edeceği, 
•asıl yapılması gerekenin dershanelere olan ihtiyacı azaltan önlemlerin alınması ve 
•eğitimin temel sorunlarının çözülmesidir. 
•Dershaneler, ulusal ve evrensel hukuk içinde eğitim sisteminde kendilerine gereksininim duyulmayacak düzenlemelere karşı değildir.” 
görüşünü dile getirmişlerdir.
ÖZEL DERSHANELERİN ORTAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
•Dershanelere olan ihtiyacın ortadan kaldırılmasına uygun önlemlerin alınması görüşü geniş çevrelerce de kabul görmüş, Başbakana sunulan raporda benzer görüşlere yer verilmiş, hükümet kanadında, parlamentoda, muhalefet çevrelerinde, akademik çevrelerde, basın yayın organlarında hatta Sayın Bakan Avcı ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da benzer görüşler ifade edilmiştir. 
Dershane Dernekleri süreç boyunca yayınlarında ve ortak açıklamalarında şu görüşleri dile getirdiler:
•Dershaneler bugün her şeyden önce özel ders alma ihtiyacını karşılayan kurumlardır. Dershaneler, bu talebi kontrollü biçimde, daha ekonomik ve sistemli olarak karşılayan organizasyonlardır.
•İyi bir üniversite, iyi bir bölümde okumak isteyen öğrenci, öğrenim kalitesini alt sınıflardan başlayarak yüksek tutmak zorundadır. Bu kalite, okulda elde edilemiyorsa imkânı olanlar çocuğuna özel ders aldırarak bu sorunu çözmekte, özel ders aldırmakta; imkânı olmayanlar da özel dershanelerden yararlanmaktadır. 
•Dershaneler öne sürülerek gerekli önlemleri almadan ve gerekli düzenlemeleri yapmadan sınav sistemleriyle oynamak eğitimimizde karmaşa yaratmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Okullarımızda sürdürülen ölçme ve değerlendirme süreçlerinin merkezi sınavlara duyulan gereksinimi ortadan kaldıracak bir nesnelliğe ulaşmadığı toplumsal kabul gören bir gerçektir.
•Gerek ortaöğretime gerek yükseköğretime geçişte yüksek talep gören okullara/bölümlere yerleştirmenin hakkaniyet ölçülerinde yapılması son derece önemlidir. 
•Sistemin dershanelere olan gereksinimi azaltacak düzenlemeler yapabildiği ölçüde dershanelere talebin azalabildiği görülmüştür.
•Her alanda özgürlük taleplerinin yükseldiği çağımızda “eğitim özgürlüğü ”ne engel konulamayacağı unutulmamalıdır. Daha da önemlisi Türkiye’de özel dershanelerin varlığı eğitim fırsatlarımız için bir zenginlik sayılmalıdır.
•Eğitim sistemindeki sorunların çözümünde“dershanelere devamı engelleme” temelli yaklaşımlardan sonuç alınamamıştır.
•Dershaneler, şu veya bu biçimde yasaklansa/kaldırılsa bile daha çok öğrenmeye talep bitmeyeceği için şu veya bu adla, şu veya bu biçimde varlıklarını devam ettireceklerdir.
•Dünya’da dershaneciliğin yasaklandığı ülke yoktur. Gelişmiş ülkeler dâhil birçok ülkede faaliyetlerini sürdüren dershanelerin yasal statülerinin değiştirilmesi veya Yasa kapsamının dışına çıkarılması gibi düzenlemeler bir dönem, özel ders alma ve özel ders vermenin yasaklandığı Güney Kore’de yaşananların ülkemizde tekrarlanmasına yol açacaktır. 
•Okulların işlevleriyle dershanelerin işlevleri farklıdır. Sayıları az da olsa, koşulları uygun olan veya uygun hale getirilebilecek dershanelerin okul olmalarının önünde yasal bir engel yoktur. Teşvik edilmeleri ve özel okulculuğun geliştirilmesine kimsenin itirazı da yoktur. Zaten süreç içinde gerekli sermaye birikimine ulaşanlar okul açmaktadırlar.

SONUÇ
•Dershanelerin eğitim sistemi içinde edindikleri yer, kendilerine duyulan talebin devam ettiği ve edeceği, eğitim uygulamalarında edindikleri birikim ve deneyimleri, verdikleri hizmetin eğitim öğretim hizmeti olması, öğrencilere ve ailelere sağladığı fırsat ve olanaklar, sağladıkları ekonomik değer ve istihdam olanakları... önemsenmesi; sistem içinde nasıl daha etkili olabileceklerinin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.
•Dershanelere olan ihtiyacı gidermeye yönelik düzenlemeler yapılmadan dershaneleri sistem dışına çıkarmaya dayanan düzenlemelerin hem hak kayıplarına, hem kargaşaya yol açacağı görülmektedir.
•Dershanelerin şu ya da bu biçimde dönüştürülmesinin eğitimimizin hangi sorununa çözüm getireceği, bunun nitelikli eğitime eşitlikçi biçimde erişmede nasıl bir katkı sağlayacağı, buna dayanak olabilecek politikaların, bilgi ve belgelerin kamuoyuyla ve eğitimin tüm taraflarıyla paylaşılması, açıklıkla ortaya konulması önem taşımaktadır.
Özel dershanelerin ülke eğitiminde, ekonomisinde, sosyal yaşamında oluşturduğu birikimin, yabana atılamayacağı; “Dershaneleri kapatma/dönüştürme” ile ya da “kapatacağız/dönüştüreceğiz” söylemleri yerine ülke gerçeklerimize uygun ve zorlamasız, toplumun her kesimiyle uzlaşan, eğitim bilimlerine dayalı… çözümler üretmek gerekmektedir.