Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Meb'de Yeni Yapılanma!...
15.9.2011 Milli Eğitim Bakanlığı,  14.09.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren  "Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile yeniden yapılandırıldı…
Kararname, MEB'in görevleri, hizmet birimleri ve Bakanlık personelinin atamalarına ilişkin hükümler içeriyor.
Kararnamenin, Bakanlığın görevlerini düzenleyen maddesine göre, MEB, okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedeni, zihni, ahlaki, manevi, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlayan eğitim ve öğretim programları tasarlayacak, uygulayacak, güncelleyecek ve öğretmenlerle öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürüterek denetleyecek.1

Yeniden yapılanmayla, Bakanlığın ve hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarının yeniden düzenlemiş; önceki yapıda Anahizmet Birimleri, Danışma ve Denetim Birimleri, Yardımcı Birimler adı altında gruplanan ve 34 olan hizmet birimleri, birbirine yakın işlevli birimlerin birleştirilmesi ile ve "Hizmet Birimleri" adıyla tek başlık altında 19 birimde toplandı.

Önceki yapıda, Bakanlığın 7 olan müsteşar yardımcısı sayısı 5'e indirildi.                  

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının konumunu koruduğu yeniden yapılanmada, Bakanlığın Hizmet Birimleri şöyle belirlendi: 2

    Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
    Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
    Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
    Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
    Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
    Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
    Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
    Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
    Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
    Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
    Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
    Strateji Geliştirme Başkanlığı
    Hukuk Müşavirliği
    İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
    Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
    Bilgi İşlem Grup Başkanlığı
    İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı
    Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
    Özel Kalem Müdürlüğü

Yeni yapılanmada:

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı aynı adla yerini korurken Kurula üyelik, sürekli kadro olmaktan çıkartılıp 4 yıl süreli bir görev haline getirilmiş Kurul'un üye sayısı 15'ten 10'a indirilmiş; bu sürenin de en fazla 3 kez 1'er yıl uzatma ile 7 yıl olması ön görüldü.


Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü ile İlköğretim Genel Müdürlüğü birleştirilerek Temel Eğitim Genel Müdürlüğü adını aldı.

Mesleki eğitimle ilgili genel müdürlükler de Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü adı altında birleştirildi.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü aynı adla yerini korurken, Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü görevleri bu birimde toplanmış görünüyor.

Zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü oluşturularak Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Çıraklık Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı… nın görevleri bu birimde birleştirildi.

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün adı,  bazı görevleri başka birimlere geçerek ve  EARGED'in bazı görevlerini de içererek  "Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü oldu.

Yurt Dışı Eğitim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü birleştirilerek Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü adını aldı.

Personel Genel Müdürlüğünün karşılığı yeni yapıda, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü oldu.

Kiralama ve satın alma işlerini yürütecek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak; ders kitaplarını, kaynak ve yardımcı eğitim dokümanlarını, ders ve laboratuvar araç ve gereçleriyle basılı eğitim malzemelerini, makine, teçhizat ve donatım ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü oluşturuldu. İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Eğitim Araçları, Yayımlar Dairesi, Savunma Sekreterliği ve İdari-Mali İşler Dairesi Başkanlıkları görevleri bu birimde birleştirildi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü içinde yer almayıp önceki yapısını korudu.

Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ve EARGED'in birkısım görevlerini içerecek Öğretmen Yetiştirme ve irme Genel Müdürlüğü oluşturulurken, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün önceki işlevleri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne kaydırılmış görünüyor.

Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, adıyla yapılandırıldı.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü aynı adla yerini korudu.

"Strateji Geliştirme Başkanlığı", "Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği", " Hukuk Müşavirliği", "Bakanlık Müşavirliği"  ve "Özel Kalem Müdürlüğü" de Bakanlığın diğer hizmet birimleri olarak sıralandı.

Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı hizmetleri ilgili Hizmet Birimlerince yürütülecek.

Önceki Teftiş Kurulu Başkanlığının görevlerini de kapsayacak Rehberlik ve Denetim Başkanlığı kuruldu. Bu birim:

Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, Bakanlık okul ve kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve tüzel kişilere plan ve programlar oluşturarak rehberlik etmek, Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve denetimini yapmak, süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmekle görevli olacak. Başkanlık, Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla, Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme ve soruşturmalar yapacak.

Grup Başkanlığı adıyla iki yeni birim:

-Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek ve kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek, Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarıyla ilgili teknik çalışmaları üzere Bilgi İşlem Grup Başkanlığı

-Okul ve kurum binaları dahil taşınmazlara ilişkin her türlü satım, yapma, yaptırma, bakım, onarım ve tadilat işlerini, bunlara ait kontrol, koordinasyon ve mimari proje çalışmalarını, kamulaştırma işlerini yürütmek ve Bakanlığa ait arsa, bina ve tesisleri, ilgili birimlerle koordine ederek, imar durumu ve uygunluğu yönünden incelemek, ihtiyaçlarını tespit etmek ve programlamakla görevli olmak üzere İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı oluşturuldu.

Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığının bu bünyede toplandığı söylenebilir.

Yeni yapılanma, Milli Eğitim Bakanını merkeze koyan bir anlayışla şekillenirken bakana doğrudan ana hizmet birimlerine görev verme yetkisi tanıyor.

Yeni yapıda genel müdür yardımcısı, daire başkanlıkları… bulunmuyor. Bunların görevleri yeni oluşturulan Grup Başkanlığı, Milli Eğitim Uzmanlığı… kadrolarınca  yürütülecektir.

Kararnamenin, "Sözleşmeli personel ve ek ödeme" başlıklı maddesine göre, Bakanlık merkez teşkilatında, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyesi, Genel Müdür, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Bakanlık Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Grup Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Milli Eğitim Uzmanı, Hukuk Müşaviri ve Milli Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar, kadroları karşılık gösterilmek suretiyle 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek. Bu şekilde çalıştırılacak personele, kararnamenin ekindeki cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere Bakanın onayıyla belirlenecek tutarda aylık brüt sözleşme ücreti ödenecek.

Kararnamenin mevcut personele ilişkin düzenlemelere göre Müsteşardan Şube Müdürlüğüne kadar bütün kadroların görevleri sona erdiriliyor:

-Bakanlık merkez teşkilatında; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve Üyesi, Genel Müdür, Teftiş Kurulu Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Bakanlık Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü kadrolarında bulunanlar, özlük hakları korunarak; ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılıyor.

-Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı (ana hizmet ve yardımcı hizmet birimi), Daire Başkanı, Şube Müdürü kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü kadrolarında bulunanların da görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erdiriliyor ancak aynı unvanlarda şahıslarına bağlı olarak ihdas edilen serbest kadrolara atanıyor.

-Yurt dışındaki; Eğitim Müşaviri, Eğitim Ataşesi ve Eğitim Ataşe Yardımcısı kadrolarında bulunanların da görevleri sona erdiriliyor ancak 01.07.2012 tarihini geçmemek üzere bu kadrolara yeni bir atama yapılıncaya kadar bulundukları ülkelerdeki yurtdışı teşkilatına ait işleri yürütmeye devam etmesi ön görülüyor.

Denetim ve Rehberlik Hizmetlerine yönelik düzenlemede Bakanlık merkez teşkilatında: Millî Eğitim Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları; İl millî eğitim müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Eğitim Denetmenleri Başkanlığında İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcıları istihdam edileceği belirtiliyor.

Bakanlık Merkez Teşkilatında fiilen çalışılmayan ek ders dışındaki ek ders ücretleri kaldırılarak yerine % 200' e kadar ek ödeme getiriliyor.

Kadro karşılığı sözleşmeli çalıştırılacak personelin maaşları; 2000-3000TL arasında belirlenirken doğrudan 4 ikramiye, başarılı olmaları halinde de ek 2 maaş ikramiye ön görülüyor.

İl ve İlçelerde esas olarak kurulacak İl-İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, sosyal ve ekonomik gelişme, nüfus, öğrenci sayıları… göz önünde bulundurularak farklı tip ve statülerde kurulabilmesine ve bunlara farklı yetkiler verilebilmesi olanaklı kılnıyor.

Kararnamedeki atamalarla ilişkin düzenlemeye göre de;

-Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılacak. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması halinde öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları ve yeterlikleri dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenecek.

-İl milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, okul ve kurum müdürü olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılacak. Bunların yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.

-Okul ve kurum müdürleri, yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak okul veya kurum müdürlüğü sınavında başarılı olmak kaydıyla hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanacak.

1.Önceki yasada yer alan: "Atatürk İnkılap ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin milli, manevi, tarihi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ilesini, vatanını, miletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasının başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik v esosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşyı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaş olarak yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, programlamak, yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak."ifadesine yeni Yasada yer verilmemiş,
bunun yerine "Eğitim, öğretimin her kademesi için ulusal politika ve strateji belirlenmesi" ifadesi kullanılmıştır. 15.092010

2. MEB İnternet sitesinde Bakanlığın önceki birimlerle yeni birimleri aşağıdaki gibi ilişkilendirilmiştir.  22.09.2010
        1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
        2. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü: Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü - İlköğretim Genel Müdürlüğü
        3. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü:
        4. Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü: Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü - Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü - Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü -Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı -Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
        5. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
        6. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
        7. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü: Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü -Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı
        8. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
        9. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
        10. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
        11. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü: Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü -Yurtdışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü -Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
        12. Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
        13. Strateji Geliştirme Başkanlığı
        14. Hukuk Müşavirliği
        15. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
        16. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü: İdarî ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı -Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı -İşletmeler Dairesi Başkanlığı -Yayımlar Dairesi Başkanlığı -Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
        17. Bilgi İşlem Grup Başkanlığı
        18. İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı: Yatırım ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
        19. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
        20. Özel Kalem Müdürlüğü