Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik!
15.12.2010 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik yapıldı. Değişiklikleri içeren yeni yönetmelik 15 Aralık 2010 tarih ve 27786 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğin değişiklik yapılan maddeleri ve değişiklikler:

Kurum Açma, Devir, Nakil ve Kapatma

MADDE 5-

(3) Kurum açma izninin verilebilmesi için aşağıdaki belgeler istenir;

ğ) Yönetici ile kurumun faaliyet alanındaki derslere girmesi gereken toplam eğitim personelinin en az üçte birine ait görevlendirme teklifleri ve kurum öğretime başladığında ise gerekli tüm personele çalışma izni tekliflerinin yapılacağına dair taahhütname.

ğ) Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce niteliklerini de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı,"

"j) Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; bayındırlık ve iskân müdürlükleri, yetkili yapı denetim kuruluşları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor,

k) Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il sağlık müdürlüğünce düzenlenen rapor,

l) Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor,

m) Milletlerarası okullar için ayrıca, uygulayacakları programın diğer ülke/ülkeler tarafından denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumdan alınan belge,"

Valilikçe yapılacak işlemler

MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen belgelerin eksiksiz ve uygun olması halinde il milli eğitim müdürlüğünce; bayındırlık ve iskan müdürlüğü, sağlık müdürlüğü ve itfaiye müdürlüğünden, açılacak kuruma ait binanın, kurum türü dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlara göre incelenmesi ve 10 gün içerisinde rapor düzenlenmesi birer yazı ile istenir.

"(1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen belgelerin eksiksiz ve uygun olması hâlinde müracaatla ilgili inceleme yapmak üzere il millî eğitim müdürlüğünce en az iki eğitim müfettişi görevlendirilir."

(2) Bu raporlarda, kurum açılacak binanın ve bölümlerinin kullanım amacına her bakımdan uygun ve yeterli olduğunun belirtilmesi halinde görevlendirilen ilköğretim müfettişlerince;

"Eğitim müfettişlerince;"

g) Yönetici ile kurumun faaliyet alanındaki dersleri okutması gereken toplam eğitim personelinin en az üçte birine ait görevlendirme tekliflerinin ve kurum öğretime başladığında ise gerekli tüm personele çalışma izni tekliflerinin yapılacağına dair taahhütnamenin bulunup bulunmadığı,

"g) Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce niteliklerini de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanın bulunup

Kurum binaları

MADDE 12 - (Değişik - R.G.: 30.10.2009 - 27391 / m.5)

 (1) Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okulu binalarından kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Ölçüm yapılırken binaların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakın kapı esas alınır. "100 metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır

 (4) İlköğretim ve ortaöğretim okulu ile özel eğitim okulu açılacak binaların, kullanım hakkının tamamının okula ait bahçe içerisinde ve müstakil olması, bedensel özürlü bireylere ait öğretim programı uygulayan özel eğitim okulu açılacak binaların, giriş katının üst ve/veya alt katı olması hâlinde ise binada bedensel özürlü bireylerin kullanımı için gerekli standartlara uygun asansör bulunması gerekir.

4) İlköğretim ve ortaöğretim okulu ile özel eğitim okulu açılacak binaların, kullanım hakkının tamamının okula ait bahçe içerisinde ve müstakil olması, bedensel özürlü bireylere ait öğretim programı uygulayan özel eğitim okulu açılacak binalarda, fizyoterapi salonunun binanın giriş katının üst ve/veya alt katı olması hâlinde ise binada bedensel özürlü bireylerin kullanımı için gerekli standartlara uygun asansör bulunması gerekir."

Kurum nakli

MADDE 18 - (Değişik - R.G.: 30.10.2009 - 27391 / m.8) (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi, kurumunu başka bir binaya nakledeceğini, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d), (h) ve (ı),  (j), (k) ve (l)" bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe bildirir. Nakil yapılacak binanın; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre düzenlenecek raporların incelenmesi sonucunda, 5 inci maddesinde sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde, kurum açma iznini veren merci tarafından 5 iş günü içerisinde kurum nakline izin verilir. Bu süre, özel okullar için evrakın Genel Müdürlük evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır. Bu izin işlemi tamamlanmadan yeni bina veya binalarda öğretime başlanamaz ve öğrenci kaydedilemez.

Yerleşim ve kontenjan değişikliği

 MADDE 19 - (Değişik - R.G.: 30.10.2009 - 27391 / m.9) (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi kuruma bina, blok, kat ilavesi veya mevcut binada değişiklik yapmak suretiyle kontenjan değişikliği yapacağını, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d), (h) ve (ı) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe bildirir. Binanın, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre düzenlenecek raporlarının incelenmesi sonucunda 5 inci maddede sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde kurum açma iznini veren merci tarafından kuruma 10 iş günü içerisinde kontenjan değişikliği için izin verilir. Bu süre, evrakın ilgili merciin evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır.

"MADDE 19 – (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi kuruma bina, blok veya kat ilavesi yapmak suretiyle kontenjan değişikliği yapacağını, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (d), (h), (ı), (j), (k) ve (l) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe bildirir. Binanın, 6 ncı maddeye göre sadece değişen bölümlere bakılarak düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda 5 inci maddede sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde kurum açma iznini veren merci tarafından kuruma 10 iş günü içerisinde kontenjan değişikliği için izin verilir. Bu süre, evrakın ilgili merciin evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır.   

(2) Binada değişiklik yapılmadan genel kontenjana etki eden yerleşim planı değişikliklerine, Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlar dikkate alınarak il millî eğitim müdürlüklerince, ilköğretim müfettişleri tarafından düzenlenecek rapora göre kurum açma izni veren merci tarafından izin verilir.

(2) Kurucu veya kurucu temsilcisi mevcut binada değişiklik yapmak suretiyle kontenjan değişikliği yapacağını, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (d), (ı) ve (j) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe bildirir. Binanın, 6 ncı maddeye göre sadece değişen bölümler ile kurumun ortak alanlarına bakılarak düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda 5 inci maddede sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde kurum açma iznini veren merci tarafından kuruma 10 iş günü içerisinde kontenjan değişikliği için izin verilir. Bu süre, evrakın ilgili merciin evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır.

(3) Genel kontenjan, derslikler ve laboratuvarlarda değişiklik yapılmaması şartıyla sadece kurum açma iznini veren merci tarafından belirlenen kurumun diğer bölümleri arasında yapılacak yerleşim planı değişiklikleri, Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlar dikkate alınarak kurum müdürlüğünce yapılır. Değişiklik yapılan yerleşim planının bir örneği kurum açma iznini veren merciye gönderilir.

(3) Binada değişiklik yapılmadan genel kontenjana etki eden yerleşim planı değişikliklerine, Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlar dikkate alınarak, eğitim müfettişleri tarafından sadece değişen bölümler ile kurumun ortak alanlarına bakılarak düzenlenecek rapora göre kurum açma izni veren merci tarafından izin verilir.

(4) Genel kontenjan, derslikler ve laboratuvarlarda değişiklik yapılmaması şartıyla sadece kurum açma iznini veren merci tarafından belirlenen kurumun diğer bölümleri arasında yapılacak yerleşim planı değişiklikleri, Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlar dikkate alınarak kurum müdürlüğünce yapılır. Değişiklik yapılan yerleşim planının bir örneği kurum açma iznini veren mercie gönderilir."

Görevlendirme

MADDE 30- (1) Kurumlarda, eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerinin, asıl görevi bu kurumlarda olan eğitim personeli tarafından yürütülmesi esastır. Yeni açılan kurumlar öğretime başladığında yönetici ve kurumun faaliyet alanındaki derslere giren eğitim personelinden en az üçte birinin asıl görevli aylık ücretli, diğerlerinin ise ders saati ücretli olarak görevlendirilmesi, kurumun açılışından üç yıl sonra ise eğitim personelinin en az üçte ikisinin asıl görevli aylık ücretli olması zorunludur.

"(1) Kurumlarda, eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerinin, asıl görevi bu kurumlarda olan eğitim personeli tarafından yürütülmesi esastır. Yeni açılan kurumlar öğretime başladığında kurumun mevcut ders saati sayısının en az üçte birinin asıl görevli aylık ücretli, diğerlerinin ise ders saati ücretli olarak görevlendirilmesi, kurumun açılışından üç yıl sonra ise eğitim personelinin en az üçte ikisinin asıl görevli aylık ücretli olması zorunludur."

 (8) (Değişik - R.G.: 30.10.2009 - 27391 / m.12) Ancak, kurumlarda görevli usta öğreticiler ile özel eğitim okulu ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli uzman öğretici olarak görevlendirilenler ise aylık karşılığı haftada en fazla 40 saat ders görevi yaparlar. Usta öğreticiler ile özel eğitim okulu ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli uzman öğreticiler, kurumunun muvafakati ile bir başka kurumda ders saati ücretli olarak haftalık toplam ders saati sayısı 40 saati geçmemek şartıyla görevlendirilebilir.

"(8) Ancak, kurumlarda görevli usta öğreticiler ile özel eğitim okulu ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli uzman öğretici olarak görevlendirilenler ise aylık karşılığı haftada en fazla 40 saat, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli öğretmenler ise aylık karşılığı en fazla 20, ders saat ücret karşılığı da en fazla 20 olmak üzere haftada toplam 40 saat ders görevi yaparlar. Usta öğreticiler ile özel eğitim okulu ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli uzman öğreticiler, kurumunun muvafakati ile bir başka kurumda ders saati ücretli olarak haftalık toplam ders saati sayısı 40 saati geçmemek şartıyla görevlendirilebilir."

Yabancı ve azınlık okullarında görevlendirme

MADDE 32- (1) Yabancı okullarda yönetici ve öğretmen görevlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Yabancı okulların kurucuları ile müdürleri, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmenliği yapma niteliğini taşıyan ve öğretim dilini bilenlerden birini, Türk müdür başyardımcısı olarak çalışma izni düzenlenmek üzere valiliğe önerir. Valilikçe Bakanlıktan görüş alınarak çalışma izni düzenlenir. Öğretim dilini bilen Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmeni bulunmaması halinde, okulun öğretim dilinde özel alan eğitimi görmüş, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğretmenler arasından birisi de çalışma izni düzenlenmek üzere valiliğe önerilebilir. Valilikçe Bakanlıktan görüş alınarak çalışma izni düzenlenir. Yapılacak uyarıya rağmen bir ay içerisinde görevlendirme teklifinde bulunmayan okulların Türk müdür başyardımcıları, yukarıdaki şartları taşıyan öğretmenler arasından il milli eğitim müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Bakanlıktan görüş alınarak valiliğin onayı ile görevlendirilir.

a) Türkçe ve Türkçe kültür dersi öğretmenleri, 20/5/1955 tarihli ve 6581 sayılı Azınlık Okulları Türkçe ve Türkçe Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun hükümlerine göre okul müdürlüğünün teklifi, valiliğin onayı ile en fazla 5 yıl süre ile Bakanlığın görüşü alınarak görevlendirilirler. Bu öğretmenlerin görev süreleri, Bakanlığın görüşü alınarak valilikçe birer yıllığına uzatılabilir. Bunlardan birinin okul müdürlüğünün görüşü alınarak il millî eğitim müdürlüğünce teklif edilmesi ve teklifin valilik ve Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde valilikçe müdür başyardımcısı olarak ataması yapılır."

ç) Okul müdürü; kurucu veya kurucu temsilcisinin, diğer yönetici ve öğretmenler ise okul müdürü ve müdür başyardımcısının ortak teklifleri ile valilikçe atanır.

ç) Okul müdürü; kurucu veya kurucu temsilcisinin, diğer yönetici ve öğretmenler ise okul müdürü ve kurucu veya kurucu temsilcisinin ortak teklifleri ile valilikçe atanır."

Görev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 36- (1) Kurumlardaki eğitim personeli ile diğer personel görev, yetki ve sorumlulukları bakımından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim okulları yönetmeliklerinde ve kendi kurum yönetmeliklerinde belirtilen hükümlere tabidir. Kurumlarda özelliklerine göre yönetim kurulu, şube/sınıf öğretmenleri kurulu, zümre öğretmenleri kurulu, zümre başkanları kurulu, öğretmenler kurulu, disiplin kurulu, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme kurulu gibi kurullar kurularak yönetmeliklerinde belirtilen esaslar doğrultusunda faaliyet gösterirler. Okullar, kurum yönetmeliklerinde yer vermek şartıyla daha başka kurullar da oluşturabilirler. Yönetimleri birleştirilen okullardaki kurul toplantıları birlikte yapılabilir. "Yönetimleri birleştirilen okullar ve genel müdürü bulunan diğer özel öğretim kurumlarının kurul toplantıları birlikte yapılabilir."

Ek ders görevi

MADDE 41-

(3) (Değişik - R.G.: 30.10.2009 - 27391 / m.17) Özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici, rehber öğretmen ve aday eğitim personeli dışındaki eğitim personeline, aylık karşılığı girebileceği ders saati sayısı kadar başka bir özel öğretim kurumunda ders saati ücretli olarak görev verilebilir. Ancak, okullar dışındaki aynı kurucuya ait en fazla iki özel öğretim kurumunda bir rehber öğretmen, bir müdür tarafından yönetilen ortaöğretim okullarında da bir rehber öğretmen görevlendirilebilir.

Sözleşme

MADDE 45-

(6) Sözleşmenin başlangıç tarihi, çalışma izninin veya geçici olurun verildiği tarihtir. Bu tarihi takip eden 30 gün içinde de göreve başlama tarihi belirlenebilir.

İşten ayrılma

MADDE 46 - (Değişik - R.G.: 30.10.2009 - 27391 / m.19)

(1) Sözleşme süresi bitmeden görevinden ayrılmak isteyen personelden, 4857 sayılı İş Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde öngörülen süreler içinde bu isteğini işverene yazılı olarak bildirdiğini belgelendirenler, aynı Kanun hükümlerine göre sözleşmeleri karşılıklı veya tek taraflı fesh edilenlere ve sözleşme süresi bitenlere valilikçe görevden ayrılış onayı düzenlenir. Ayrılış onayı düzenlenenler ile sözleşme süresinin bitmesi nedeniyle ayrılış onayı düzenlenen personele altı ay geçmeden ayrıldıkları kurumda görev verilemez. Ancak, aynı kurumda görevli olup görev değişikliği yapılanlarda altı aylık süre aranmaz.

"(1) Sözleşme süresi sona erenler, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre sözleşmeleri karşılıklı veya tek taraflı feshedilenler ve sözleşme süresi sona ermeden mezkûr Kanunun ilgili hükümleriyle belirlenen süreler içinde bu isteğini diğer tarafa yazılı olarak bildirenlere valilikçe görevden ayrılış onayı düzenlenir.

(2) Zorunlu sebeplerle örgün eğitim kurumlarında ders yılı içinde, diğer kurumlarda dönem içerisinde görevinden ayrılan müdür dışındaki eğitim personelinin yerine, gerekli nitelik ve şartları taşıyan bir eğitim personelinin 5 iş günü içinde kurum yönetimince görevlendirilmek üzere teklifi yapılarak ilgili mercice de 5 iş günü içinde geçici olur veya çalışma izni düzenlenir.

(2) Çeşitli sebeplerle örgün eğitim kurumlarında ders yılı içinde, diğer kurumlarda dönem içinde görevinden ayrılmasıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini aksatacak olan eğitim personelinin yerine, 5 iş günü içinde kurum yönetimince görevlendirilmek üzere eğitim personelinin teklifi yapılır ve ilgili merci tarafından da 5 iş günü içinde geçici olur veya çalışma izni düzenlenir."

Kayıt ve kabul işlemleri

MADDE 54-

(3) Özel Türk ilköğretim okullarının bünyesinde ana sınıfı açılması zorunludur. Ancak, aynı kurucuya ait aynı ilde anaokulu bulunan kurucuların ilköğretim okullarında ana sınıfı açma isteğe bağlıdır. Ana sınıfı öğrenci sayısı okulun kontenjanı dikkate alınarak belirlenir.

"(3) Özel Türk ilköğretim okullarının bünyesinde ana sınıfı açılabilir."

Ortaöğretim okullarına öğrenci alımı

MADDE 55- (1) Fen ve sosyal bilimler lisesi programı uygulayan özel ortaöğretim okullarına, Bakanlığın resmi benzeri okullarına geçişteki sistemle öğrenci alınır.

(2) Anadolu lisesi, genel lise veya diğer lise programı uygulayan özel ortaöğretim okulları, kurum yönetmeliğinde belirtilmek kaydıyla ilköğretim öğrencilerinin ortaöğretime yerleştirme puanı (OYP) sonuçlarını esas alarak veya almadan kayıt yapabilirler.

"MADDE 55 – (1) Özel ortaöğretim okulları, kurum yönetmeliklerinde belirtmek kaydıyla Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP) veya Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Puanını esas alarak ya da almadan kayıt yapabilirler."

Teftiş-denetim

MADDE 61- (1) Özel öğretim kurumları, Bakanlık ve ilköğretim müfettişleri ile diğer denetim yetkisi bulunanlarca denetlenir.

(1) Özel öğretim kurumları, Bakanlık ve eğitim müfettişleri ile diğer denetim yetkisi bulunanlarca denetlenir. Kurumların denetimlerinde, Bakanlıkça hazırlanan modüller ile diğer elektronik araç ve gereçlerden de yararlanılabilir."

Kademeli öğretime başlama

GEÇİCİ MADDE 5 - (Değişik - R.G.: 30.10.2009 - 27391 / m.21) (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kademeli olarak öğretime başlamış olan okullara, okulun öğretim süresi kadar bir veya birden fazla sınıflar için ilköğretim müfettişlerince "eğitim müfettişlerince" düzenlenen rapora göre valiliklerce öğretime başlama izni verilir.  

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi          Sayısı 

8/3/2008     26810

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

       Tarihi                    Sayısı

1.    31/7/2009             27305

2.    30/10/2009           27391

3.    20/11/2009           27412

4.    15.12.2010            27786