Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
ÖZ-DE-BİR VE GÜVEN-DER ÜYESİ DERSHANE KURUCULARI ANKARA’DA TOPLANDI…
9.6.2014 Özel Dershaneler ve Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZ-DE-BİR) ve Güven Dershaneleri Sahipleri Derneği (GÜVEN-DER) üyesi dershane kurucularının, öğretmenlerinin katıldığı  "Dershaneler Süreci Değerlendirme Toplantısı" Kocatepe Kültür Merkezi’nde yapıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda  ÖZ-DE-BİR  ve GÜVENDER  ortak basın açıklaması ÖZ-DE-BİR Başkanı Faruk Köprülü tarafından okundu.GÜVENDER  Başkan Yardımcısı Eyüp Kılcı "Dershanelerin Dönüşümü" sürecinde yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Basının ve katılımcıların soruları yanıtlandı.
Toplantıdan Fotoğraflar...>>>  
Basın Açıklamasının Tam Metni:
ÖZ-DE-BİR VE GÜVENDER’DEN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI,  9 Haziran 2014: Ankara
ÖZ-DE-BİR VE GÜVEN-DER ÜYESİ DERSHANE KURUCULARI ANKARA’DA TOPLANDI…
Özel dershane dernekleri ÖZ-DE-BİR, TÖDER, GÜVENDER temsilcileri; dershaneleri kapatarak diğer özel öğretim kurumlarına dönüştürmeyi amaçlayan 6528  sayılı Yasa’nın 14 Mart 2014’te Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesinden sonra da sektörün karşı karşıya kaldığı yasa yoluyla “dönüşüm veya kapanma” dayatması karşısında görüş alışverişinde bulunmaya devam etmektedirler.
27 Mayıs 2014’te İstanbul’da süreci değerlendirmek üzere bir araya gelen sektör temsilcileri ortak bazı çalışmalar yapılmasında görüş birliğine varmışlardır:
1.       Bu çerçevede dershaneleri kapatan, Yasanın Anayasa Mahkemesinin gündeminde olması nedeniyle üç dernek adına Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yazılarak “dershanelerin kapatılmasının uygulamada yaratacağı sorunların teknik detaylarının dernek temsilcileri düzeyindeki ilgililerden dinlenmesi” Mahkemeden talep edilmiştir (29.5.2014).
2.       Yine üç dernek adına ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Faruk KÖPRÜLÜ tarafından Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerine dershane tartışmalarını somutlayan bir dosya gönderilmiş,Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinden randevu talep edilmiştir. (30.5.2014).
3.       ÖZ-DE-BİR ,GÜVENDER ve TÖDER
-          “Mahkeme üyelerinin hiçbir baskı altında kalmadan karar vereceklerine olan inançlarını ve olası hak kayıplarını dile getirmek” üzere Anayasa Mahkemesi üyelerine konuyla ilgili mektuplar yazmalarını dernek üyelerinden istemişlerdir.
-          Ayrıca ÖZ-DE-BİR ve GÜVENDER tüm üyelerini 9 Haziran 2014 Pazartesi yani bugün Ankara’ya davet ederek  (Ankara’da Kocatepe Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te)  kitlesel bir toplantıyla basın açıklaması yapma kararı almıştır.

4.       Bugün bu toplantıda;
-         Dershanelerin kapatılmasını içeren Yasa’nın kabulünden sonraki süreç değerlendirilecek,
-         Kurucular, dönüşüm süreci ve MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün Yönetmelik çalışmaları ile ilgili olarak bilgilendirilecek; kurucular, gelecekle ilgili görüşlerini paylaşacaklardır.


-         Bu toplantının bir diğer amacı da,  ÖZ-DE-BİR ve GÜVENDER Yönetim Kurullarının görüşleriyle hazırlanan bu açıklamayı değerli basın mensuplarımıza ve kamuoyuna sunmaktır.
Basınımızın Değerli Mensupları,
Dershane tanımını 5580 sayılı Yasadan çıkaran ve dershaneleri 1 Eylül 2015’ten itibaren kapatan, MEB kadrolarını boşaltan Kanun”, kamuoyuna yansıtıldığı gibi bir dönüşüm yasası olmaktan öte dershaneleri kapanmayla karşı karşıya bırakmıştır.
Bu yasanın, eğitimin dershanelerden kaynaklı olduğu iddia edilen sorunlarına hiçbir çözüm getiremeyeceği açıktır.


İlgili kanun teklifinin Meclise gönderilmesi öncesinde, konunun taraflarının memnun olacağı bir düzenleme içereceği başta Sayın Bakan olmak üzere en yetkili ağızlarca dile getirilmesine karşın sonuç böyle olmamıştır
Özel okul ve özel dershane temsilcilerinin düzenlemeye karşı olmadıkları ancak dönüşümün isteğe bağlı ve pilot uygulamalarla olmaması halinde dershane ve etüt merkezleri yanında başta özel okullar olmak üzere tüm özel öğretim kurumlarının zarar göreceği yönündeki uyarıları dikkate alınmamıştır.
Özel okulların ve tüm sektörün zarar göreceği herkesçe bilinmekte ve uygulanabilirliği tartışmalı, teşvik vaadiyle özel okullar ve sektör iknaya çalışılmaktadır. Sektör temsilcileri bu durumu birçok ortamda seslendirmektedirler.
Gerek özel dershane kurucu ve çalışanları gerekse bu kurumlardan hizmet alanlar şimdiden önemli kayıplara uğramışlardır…
Bu yasa;
-          Dönüşüm imkânı olmayan dershane kurucularının büyük maddi kayıplarla mağduriyet yaşamasına,
-          Pek çok kurucunun varlıklarını sürdürmek için adeta dönüşüme zorlanmasına ve geleceği belirsiz riskler almalarına,
-          Yıllarını eğitime hizmette geçirmiş, geleceğini bu alanda planlamış dershane kurucusu, yöneticisi, öğretmeni ve çalışanının temel insan haklarının, vatandaşlık haklarının ellerinden alınarak işsiz kalmalarına,
-          Devletin sunduğu hizmetlerin farklılığından kaynaklanan eşitsizlikleri tamamlamak isteyenlerin ek eğitim haklarından yoksun bırakılmalarına, 
-          Ancak özel ders alma imkânı olanların ayrıcalık kazanmalarına, eğitim fırsatlarından bireylerin imkânları ölçüsünde yaralanabileceği ek eğitimlerin yasaklandığı bir ortam oluşmasına,
-          Kısacası bu yasa, toplumun her kesiminde önemli zararlar yaşanmasına neden olacaktır.
Eğitimciler olarak meseleye hiçbir zaman maddi açıdan bakmadığımızı açıkça belirtmek istiyoruz. Çocuklarımızın gelecekleriyle ilgili olarak; ülkemizde bilhassa doğu ve güneydoğuda gençlerin ders dışı zamanlarında ciddi boşluk oluşacağı ve daha fazla gencimizin karanlık emeli olanların kucağına itileceği endişesini taşıyoruz.
Ayrıca, bugün artık açıkça görülüyor ki dershanelerin kapatılması konusu;  “eğitim sorunlarına çözüm bulma”, amacından giderek uzaklaşmaktadır. Kapatmayla başlayan süreç bir taraftan dönüştürme olarak değiştirilip sektörün karşı çıkmaması beklenirken bir taraftan da öğrencilerin dershanelere kayıt yaptırmamaları çağrısı yapılmakta, serbest ticaret kurallarına aykırı olarak dershanelerin günlük faaliyetleri engellenmektedir.
Öyle ki özel okulları teşvik ve özel okullara dönüşüm olarak yola çıkılan bu düzenlemenin bu gün geldiği nokta, özel okullardan devlet okullarına geçişin teşviki ve kolaylaştırılmasıyla özel okulların boşaltılmasına kadar yönelmiştir.
Bu süreçte uğradığımız haksızlıklar, bizlere dayatılan hukuksuzluk karşısında Ana Muhalefet Partisinin başvurusuyla Yasanın bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali konusu, Anayasa Mahkemesinin gündemine girmiştir.
AYM’ye taşınan bu Yasanın sadece özel dershaneleri doğrudan ilgilendiren 8-9-12 ve 13.  maddelerine ilişkin itirazlar, Anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine pek çok ihlali içermektedir.
“9. Maddede ki 1.3.4. Fıkralar” ve 13 maddeyle getirilen “Geçici 5. Madde” tümüyle kaldırılarak ülkemizde eğitim yasak faaliyet olmaktan çıkarılmalıdır.
Beklentimiz tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi, dönüşümün zorlama yaklaşımlarından uzak serbest piyasa şartlarında, isteğe bağlı olarak gerçekleşeceği bir düzenleme ile yapılmasıdır.
Devletten her türlü izni alarak açılmış olan bu kurumların ve çalışanlarının kazanılmış haklarını geriye dönük olarak engelleyen; girişim ve serbest ticaret yapma, çalışma, çalıştırma, öğretme ve öğrenme özgürlüklerine kısıtlama ve yasak getiren; anayasal düzene, evrensel hukuk kurallarına aykırı bulduğumuz kabul edilemez haksızlıklar içeren bu düzenleme karşısında hukukun üstünlüğüne inanan duyarlı kamuoyunun, üyemiz olan olmayan dershane kurucularımızın, hukuksal ve siyasal kurumların, değerli basınımızın da desteğiyle adaletin yerini bulacağına inanıyoruz.
Özel dershane dernekleri olarak -kamunun haklarını koruma özeniyle- tüm hukuk yollarını kullanarak üyelerimizin haklarını korumaya, öğrencilerimize hizmet vermeye, kamuoyuna haklılığımızı duyurmaya devam edeceğimizi saygıyla duyururuz.
9 Haziran 2014
ÖZ-DE-BİR, Özel Dershaneler ve Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği
GÜVENDER, Güven Dershane Sahipleri Derneği