Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Öz-De-Bir'den Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'e Ziyaret!..
5.10.2011 ÖZ-DE-BİR (Özel Dershaneler Birliği Derneği) Yönetim Kurulu, 4 Ekim 2011’de Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER’i makamında ziyaret ederek yeni görevi nedeniyle kutladı ve Özel Dershanelerin sorunlarına yönelik öneri ve talepleri içeren bir rapor sundu.

Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Faruk KÖPRÜLÜ ÖZ-DE-BİR’in Görüşlerini, Öneri ve Taleplerini içeren bir rapor sundu.
Sayın Bakana sunulan raporda da yer alan talep ve önerilerden öne çıkanlar aşağıda belirtilmiştir.  
                                                      
MİLLİ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER’İ ZİYARETTE ÖZ-DE-BİR’İN ÖNE ÇIKAN ÖNERİ VE TALEPLERİ

Eğitimimizin niteliğini artırmaya dönük çalışmalar içinde dershanelere yeni işlevler yüklenmelidir:

Özel dershaneler, kurum ve programlarıyla akredite edilerek Hayatboyu Öğrenme uygulamaları içinde pek çok alanda verilebilecek öğrenme öğretme etkinlikleriyle yararlanılacak kurumlar olarak hizmet sunabilmeli
Dershaneden alınan derslerin ve öğrenilenlerin kredilendirilip belgelendirilmesi eğitimimize yeni seçenekler sunacaktır. Dershanelerde verilen modüler eğitimlerin özellikle örgün eğitim kurumlarında kredilendirileceği esnek sistemler kurulmalıdır.
Hayatboyu öğrenmede özel öğretim kurumların görev ve sorumlukları yeniden tanımlanarak, taraflar arasında rol paylaşımının haksız rekabete yol açmayacak tarzda düzenlenmesi sağlanmalıdır.

Özel öğretim kurumlarının "oda" tipi bir örgütlenme içinde pek çok sorununun aşılabileceği değerlendirilmektedir.
Bunun yanı sıra Özel Sektör Sivil Toplum Örgütleri ile Türkiye genelinde özel öğretim kurumlarının kalite ve standartlarının belirlenmesi için Bakanlığımızın da desteğiyle ortak çalışma yapılmalıdır.
Özel öğretim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına akreditasyon yetkisi verilmelidir.

Kaçak/izinsiz eğitimcilik yapanlarla mücadelede önem arzetmektedir. Bakanlıktan bu konuda  daha fazla destek beklenmektedir.

Okul ve dershanelerin derslikler ve diğer eğitim ortamlarından ortaklaşa yararlanmaları sağlanmalıdır.

Ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş sistemlerinde yapılan değişiklikler Ülkemizdeki eğitimin tüm taraflarını etkilemektedir. Yapılacak sistem değişikliklerinin ilgili öğretim kurumunun ilk sınıfından başlanarak uygulamaya konulmasını beklemekteyiz.

Devlet, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi devletin eğitim yükünü üstlenen özel öğretim kurumlarını teşvik etmeli, vergi almamayı hedeflemelidir. Bir geçiş süreci içinde özel dershanelerin ve tüm özel öğretim kurumlarının vergi yükleri hafifletilmeli, KDV oranları % 1’e düşürülmelidir.

Özel Dershane alanında faaliyetlerini sürdüren, özel okul açmak isteyen kuruculara başta arsa tahsisi olmak üzere teşvik tedbirleri alınmalıdır.

Eğitim sistemimizde kamunun yükünü azaltmak ve eğitimin niteliğini artırmaya hizmet edecek yasal düzenlemelerle Özel öğretim kurumlarının ve özel dershanelerin hizmette etkinliğini artıracak tedbirler alınmalı, resmi öğretim kurumlarına tanınan olanaklarla rekabet edebilirlik koşulları sağlanmalıdır.
"Belediyeler, il özel idareleri, PTT ve diğer kamu kuruluşları tarafından, resmi eğitim kurumları ile bu kurumlarda çalışanlara sağlanan hak, istisna, vergi, harç ve tarifelerle ilgili hükümler özel öğretim kurumları ve bu kurumlarda çalışanlar için de uygulanır olmalıdır.
Özel dershanelerden yararlanmak isteyen başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrenciler, sosyal güvenlik fonu vb. yardımlar yoluyla kamunun desteğinden de yararlanabilmelidir.
Belediyeler, üniversiteler, halk eğitim merkezleri, sivil toplum kuruluşları, resmi kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilikler, özel dershanelerin yapmaları Yasa ile hükme bağlanmış eğitim öğretim hizmetlerini, ancak özel dershanelerden buna ilişkin ihale işlemleri yoluyla satın almalarını olanaklı kılacak düzenlemeler yapılmalıdır.

Mevzuata ilişkin özel dershane ve özel öğretim kurumlarının işleyişi önündeki sınırlılıkları genişleten kamunun da yararına olabilecek bir dizi düzenleme yapılmalıdır.