Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Özel Dershane Açacakların Ödeyeceği Harçlar!
19.1.2012 I. Özel Dershane açılışında Ruhsat Harcı ödemeye ilişkin açıklamaların yer aldığı, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce yayınlanan 7 Şubat 2012 tarihli  "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnameleri" konulu yazı..>>>

***

II. 2012 yılında özel dershane İşletme Ruhsatnameleri için ödenecek Harç  miktarı: 1.799,40 TL...

"22/12/2011 tarihli ve 2011/2628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2011 yılında uygulanan maktu harç tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), %15 oranında artırılmıştır."

"Artırılan bu tutarlar 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir."

31 Aralık 2011 Tarihli ve 28159 Sayılı Resmî Gazete de yayınlanan  

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)  ekindeki  

(8) Sayılı Tarife'nin "VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar" başlığı altında 18. Maddesi Özel Dershanelerle ilgilidir.

Bu madde aşağıdaki gibidir:
18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve 82'nci maddeleri ile değişen bent.Yürürlük;29/7/1998) Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri:
a)İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)         898,95
b)Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)              1.799,40
c)Özel dersanelerden (Her yıl için)                               1.799,40
 Her yıl Ocak ayı içinde ödenen “İşletme Ruhsatnameleri Harcı” özel dershaneler için  1.799,40 TL. olarak belirlenmiştir.

>>> Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)
 
Bir örneği aşağıda verilen  26.12.2011 tarihli "Harçlar Kanunu İç Genelgesi-2001/1"ne bu bağlantıdan da erişebilirsiniz>>>
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : B.07.1.GİB.0.06.63-140.08.05 [4]*120427 26/12/2011
Konu : Özel öğretim kurumları ruhsatnameleri

HARÇLAR KANUNU İÇ GENELGESİ
SIRA NO: 2011/1

………VALİLİĞİNE(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)
......VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 109 uncu maddesinde imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarını kendilerine bu belgeler verilen kişilerin ödemekle mükellef olduğu, 113 üncü maddesinde, yıllık harçların her yılın ocak ayı başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılacağı, ayrıca mükellefe tebliğ edilmeyeceği ve ocak ayı içerisinde peşin olarak ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin VI-18 inci bölümünün (a), (b) ve (c) bentlerinde özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnamelerinden; (d) bendinde ise Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden her yıl için harç alınacağı hükme bağlanmıştır.
625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununu yürürlükten kaldıran 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak çıkarılan ve 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde özel okul ve özel dersanelere ruhsatname düzenlenmesi uygulamasına yer verilmemiştir. Ayrıca, söz konusu Yönetmeliğe 20/11/2009 tarihli ve 27412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile eklenen Geçici 6 ncı maddede, 8/3/2008 tarihinden önce özel öğretim kurumları adına valiliklerce düzenlenen ruhsatnamelerin 31/12/2009 tarihi itibarıyla iptal edildiği belirtilmiştir.
Yapılmış olan bu düzenlemeler üzerine 29/12/2009 tarihli ve 2009/1No.lu Harçlar Kanunu İç Genelgesiyle 01/01/2010 tarihinden itibaren özel okul ve özel dersane ruhsatnamelerine sahip mükellefler yönünden ruhsatname harcı tahakkuk ettirilmemesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulunulmuştur.
Ancak, 26/02/2011 tarihli ve 27858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) ve (b) bentleri;
"a) Okullar dışındaki özel öğretim kurumlarına kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı valilikçe
b) Okullara ilişkin başvurular, ekleriyle birlikte Bakanlığa gönderilir. Uygun görülmesi hâlinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça"
şeklinde,
Aynı Yönetmeliğin 7 inci maddesi ile 8/3/2008 tarihli yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi de; "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarına bu maddenin yayımı tarihinden iki ay içinde kurum açma izni veren merci tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir."
şeklinde değiştirilmiştir.
Yapılan bu düzenlemelerle, 26/02/2011 tarihinden itibaren, okullar için Bakanlıkça, okullar dışındaki özel öğretim kurumları için ise valilikçe "işyeri açma ve çalışma ruhsatı" düzenleneceği; 26/02/2011 tarihinden önce faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarına iki ay içerisinde kurum açma izni veren merci tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.
Bu nedenle, özel öğretim kurumları için valilikler veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarından 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin VI-18 inci maddesi uyarınca 27 Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde harç tahsil edilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Mehmet KİLCİ
Gelir İdaresi Başkanı