Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik...
13.1.2017

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Yönetmeliğin Son Hali 13.1.2016 ( Tüm Metin ) >>>

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı.

13.1.2017 tarih ve 29947 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan Başlıca Değişiklikler:

 1. Özel öğretim kursları, “kurum” tanımının içine alınmış,
 2. “Özel Öğretim Kursları Bilim Grubu Programları Tablosu” oluşturulmuş (Ek 15) “Çeşitli Kurs Öğretim Programları Kategorilerini, Gruplarını Gösterir Tablo”dan (Ek-4) ayrılmış; Özel Öğretim Kursları ile Çeşitli Kurslar, ayrı özel öğretim kurumları olarak birbirinden ayrılmıştır
 3. Yeni bir özel öğretim kurumu olarak “Özel Mesleki Yeterlilik Kursu” tanımlanmıştır.
 4. Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının verilebilmesi için istenen belgeler arasına: “Özel öğrenci etüt eğitim merkezi veya özel öğretim kursu açacaklarda kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olduğuna veya öğretmen/uzman öğretici olarak atanabileceğine ilişkin belge” eklenmiştir.
 5. İnceleme işlemlerinde görevlendirme; “iki maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personel” olarak değiştirilmiştir.
 6. Okulların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında, reklam ve ilanlarında kolej ibaresi kullanılabileceği eklenmiş.
 7. İdari Para cezasına ilişkin kanunun öngördüğü düzenlemeler yapılmış.
 8. “Yabancı uyruklu ortağı tespit edilen kurumlar”, “Kurucu isteğiyle eğitim ve öğretim faaliyetine ara verme” …. başlıkları eklenmiş.
 9. Kurum binalarının kullanımına ilişkin kolaylaştırıcı hükümlerin yanı sıra “Okullarda, bahçe giriş ve bina kapıları öncelikli olmak üzere, en az on beş gün süreyle görüntü kayıtlarını depolayacak güvenlik kamera sistemi kurulur” hükmü eklenmiş.
 10. Kurslara program ekleme, bina içinde değişiklik yapma… durumları,  incelenip uygun bulunması koşuluna bağlanmış.
 11. Devir işlemlerinde;  “Kurucusu vakıf veya dernek olan kurumun, vakıf veya derneğin iktisadi işletmesine devrinde devir senedi istenmez. Ancak noter tasdikli yönetim kurulu kararı ve birinci fıkrada belirtilen diğer belgelerle birlikte valiliğe müracaat eder.” hükmü eklenmiş.
 12. “Kanunda belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatanlar ile soruşturma sonucu kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucu hakkında Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde işlem yapılır.” hükmü eklenmiş.
 13. Özel Öğretim Kurslarında görevlendirilecek personel, değişiklik yapılmaksızın ayrı bir başlıkta düzenlenmiş.
 14. “Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenler ile uzman öğreticilerin toplam haftalık ders saati sayısı dengi resmî örgün eğitim kurumunda eğitim personelinin girebileceği aylık karşılığı ve ders saat ücretli girebileceği toplam ders saati sayısını geçemez.” ibaresi çıkarılmış.
 15. Özel öğretim kurslarında yapılacak sınavlar fıkrası; “kayıtlı kursiyerlere yönelik Genel Müdürlükçe onaylanan öğretim programlarında yer alan kazanımların ölçülmesi amacıyla açık uçlu soruların da yer aldığı ücretsiz seviye belirleme ve deneme sınavları sadece kurum binalarında yapılabilir. Seviye belirleme sınavları, kurumlar tarafından, kursiyerlerin gelişimini takip etmek amacıyla, eğitim döneminin başında, ortasında ve sonunda gerçekleştirilir. Sınavlar sonucunda, kursiyerlerin konulara göre başarı analizleri yapılır ve kursiyerlere geri bildirim verilir. Kursiyerlerin kişisel bilgileri ile başarı durumları, e-Yaygın modülü ve denetlemeye yetkili kişiler dışında paylaşılamaz. Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik (Ek-15)’te yer alan bilim grubu programlarını uygulayan temel liselerde de bu fıkra hükümleri doğrultusunda kayıtlı kursiyerlerine yönelik seviye belirleme ve deneme sınavları yapılır.” biçiminde yeniden düzenlenmiş.
 16. Nakil işlemlerine ilişkin: “Özel okullarda nakil ve geçiş başvurusu, veli talebi doğrultusunda e-Okul sistemi üzerinden zamana bağlı kalmaksızın yapılır.”, “Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sağlık alanlarına; 9 uncu sınıfta sürekli, 10 uncu sınıfta ise Eylül ayı sonuna kadar diğer ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılabilir.” hükümleri eklenmiş.
 17. Öğrenci ücretlerinin tespitine “ Ders yılı içerisinde kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri kayıt yaptırdığı yıl için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden; öğrenim gördüğü yıla ilişkin indirim şartları ortadan kalkan öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri ise bir sonraki yıl için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden belirlenebilir.” İbaresi eklenmiş.
 18. Bursluluk sınavlarının valilik izni ile bursluluk sınavlarının reklam ve duyurusunu yönetmeliğe yeni eklenen  “Kurumların reklam ve ilanlarında öğrenci resimleri ve isimleri ile öğrenci başarı durum bilgileri kullanılamaz.” hükümleri çerçevesinde yapabilecekleri eklenmiş.
 19. “İdari para cezalarına ilişkin hususlar” ve “Kurum tadilatı”, “Özel Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinde Üretim” başlıkları eklenmiş.
 20. Özel öğretim kursu olarak faaliyet göstermekte olan kurumların kurucularının,   kurumlarını bir bilim grubunda faaliyet göstermeye uygun hale getirmeleri ve kurum açma iznini buna göre düzenlemelerinin 1.8.2017 tarihine kadar yapılacağı; bu düzenlemeyi yapmayan kurumlara en geç 4.8.2017 tarihi itibarıyla sürekli kapatma işlemi uygulanacağı düzenlemesi yapılmıştır.