Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Özel Öğretim Kurumlarıyla İlgili İki Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi...
11.2.2009 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra 8 Mart 2008'de yayımlanan  Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ardından ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ VE KURSİYER ÜCRETLERİ TESPİT VE TAHSİL YÖNETMELİĞİ ile ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ VEYA BURSLU OKUTULACAK ÖĞRENCİ VE KURSİYERLER HAKKINDA YÖNETMELİK 11.02.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

04.06.1988 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği ile 03.04.1991 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kalktı.
 
Yeni Ücret Tespit ve Tahsil Yönetmeliği'ne göre: kurumların, öğrenim ücretlerini her yıl tespit ederek OCAK AYINDAN İTİBAREN MAYIS AYININ SONUNA KADAR ilan etmeleri gerekiyor.
Yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin bazıları eski yeni karşılaştırmasıyla aşağıda verilmiştir:
 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ VE KURSİYER ÜCRETLERİ
TESPİT VE TAHSİL YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Ücret tespiti
MADDE 5 –
ESKİ     

YENİ

Devlet İstatistik Enstitüsü'nün Nisan ayı itibarıyla ilan etmiş olduğu o ildeki yıllık tüketici fiyat endeksine, göre tespit ve ilan ederler.
    

İlköğretim ve ortaöğretim okulları, ara sınıflarının öğrenci ücretlerini, bir önceki yılda gerçekleşen tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artış oranını dikkate alarak artırabilir.

Ücretlerin ilanı
MADDE 6 – (1) Ücretler aşağıdaki esaslara göre ilan edilir.
ESKİ     

YENİ

Özel Öğretim Kurumları öğrenci ücretleri, her yıl Mayıs ayında, kurum tarafından tespit ve basın yoluyla ilan olunur. ) Kurumlarca ilanların örnekleri milli eğitim müdürlüklerine verilir. İlanların birer örneği ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinde saklanır. Bir örneği de valiliklerce toplu halde Haziran ayı içerisinde Bakanlığa gönderilir.
    

Kurumların öğrenim ve diğer ücretleri, kurumlarca her yıl tespit edilerek ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar ilan edilir.
Bu ilanlarda ders yılı, aylık veya ders saati ücretiyle birlikte, peşin veya süreli ödemeler ve kurumca belirlenecek diğer indirimler belirtilir. Öğrenci ve kursiyerlere; yetiştirme kursu, yemek, servis, pansiyon, etüt ve benzeri hizmetleri verecek kurumlar, bu hizmetler için alacakları ücretleri de aynı tarihlerde tespit ve ilan ederler.
Kurumlar ücret ilanlarını, süresi içinde doğrudan bağlı bulundukları il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne verir ve Bakanlığın İLSİS programına işleyerek belirtilen süre sonuna kadar kurumda velilerin görebilecekleri bir yere asar. Ayrıca, kurumca uygun bulunan diğer yollarla velilere duyurulmasını sağlayabilir.

Ücretlerin tahsili
MADDE 8 –
ESKİ     

YENİ

Kurumlar yıllık öğrenci ücretlerini, en az üç eşit taksitte alırlar. Ancak isteyen öğrenci velileri ücretleri defaten veya iki taksitte ödeyebilirler.
    

Okullar, yıllık öğrenci ücretlerini en az beş eşit taksitte tahsil eder. Ancak isteyen öğrenci velileri ücretleri peşin veya beşten az sayıda taksitte de ödeyebilir.
Diğer kurumlar ücretlerini peşin veya belirleyecekleri sayıda taksitte tahsil eder.

Ücretlerin iadesi
MADDE 9 –
ESKİ     

YENİ

Öğrencinin il içinde veya il dışında başka bir kuruma naklolması,
d) Kurumların öğretime başlamasından önceki bir tarihte öğrencinin herhangi bir sebeple kurumdan ayrılması ve ayrılmak için müracaat etmesi,
    

Okullarda, öğrencinin başka bir kuruma nakli,
ç) Kurumun eğitim-öğretim ortamının olumsuz yönde değiştiğinin tespit edilmesi,
d) Kurumların öğretime başlamasından önceki bir tarihte veya öğretim süresi altı aydan fazla olan kurumlarda öğretime başlanmasından bir ay sonra öğrenci ve kursiyerin herhangi bir sebeple kurumdan ayrılması ve ayrılmak için müracaat etmesi,

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ VEYA BURSLU OKUTULACAK
ÖĞRENCİ VE KURSİYERLER HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ
Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı
MADDE 5 –
ESKİ     

YENİ

Özel öğretim kurumları, her öğretim yılında veya devresinde bünyelerindeki her sınıf, grup ve dönemlerde öğrenim gören ve Bakanlıkça belirlenen öğrenci kapasitelerinin % 2'sinden aşağı düşmemek üzere ücretsiz öğrenci okuturlar. Bakanlık ücretsiz okuyacak öğrenci miktarını yüzde ona kadar artırabilir.
    

Kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür. Bakanlıkça bu oran yüzde ona kadar artırılabilir.
– Ücretsiz okutmada şehit ve malûl gazi çocuklarına öncelik verilir. Aynı kuruma başvurunun ücretsiz okuma kontenjanından fazla olması hâlinde yerleştirme valilikçe yapılır. Şehit ve malûl gazi çocuklarından kuruma başvuruda bulunulmaması hâlinde, yüzde üçlük oranın tamamından kayıtlı öğrenci ve kursiyerler yararlandırılır.

Değerlendirme kurulu
MADDE 9 –
ESKİ     

YENİ

Özel öğretim kurumlarında, öğrencilerin ücretsiz okumak için yapmış oldukları müracaatları değerlendirmek maksadıyla "Değerlendirme Kurulu" kurulur.a) Değerlendirme Kurulu;Kurucu veya temsilci, Kurulun başkanıdır, gerekli görürse bu görevi genel müdüre verebilir. Genel müdür bulunan kurumlarda genel müdür tarafından, genel müdür bulunmayan kurumlarda ise, değerlendirme kurulunda görevli müdürce seçilen iki öğretmenden meydana gelir.
    

Diğer özel öğretim kurumlarında ise kurucu veya kurucu temsilcisi başkanlığında, genel müdür, kurum müdürü ve bir öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ile veli, kursiyerlerin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YENİ

Burs Uygulaması
Burs verilme şartları
MADDE 14 – (1) Ders ya da sınavlardaki başarıları veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki başarılarından veya maddi imkânsızlıklarından dolayı öğrenci ve kursiyerlere kurumlarca karşılıksız olarak burs verilebilir. Burs verilecek öğrenci ve kursiyerler için sınav yapamaz.
(2) Kurumlar, burs verme şartlarını, bursun miktarını, burs süresini ve burs verecekleri öğrenci ve kursiyer sayısı ile bursun hangi durumlarda kesileceğini belirleyip il millî eğitim müdürlüğüne bilgi vererek uygular.
(3) Burslu okumaya hak kazananlardan burs verilmesine esas olan belgeler dışında başka belge istenmez.
Burs verilecek öğrenci oranı
MADDE 15 – (1) Burslu okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı veya sayısı kurumca belirlenir. Burslu okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı, ücretsiz okutulacakların oranının dışında tutulur.
Burs verilme şekli
MADDE 16
(2) Okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarınca;
a) Öğrenim ücretinin karşılanması,
b) Kırtasiye masrafının karşılanması,
c) Millî Eğitim Bakanlığının resmî okul öğrencileri için tespit ettiği en az burs miktarı kadar harçlık ve benzeri şekillerde burs verilebilir.