Online İşlem Merkezi
Deneme Sınavları / Yayınlar
TC Kimlik No
Şifre
<< Geri

Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği Yayınlandı!..

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği 24 Haziran 2011 tarih ve 27974 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

29.6.2011Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği 24 Haziran 2011 tarih ve 27974 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
 
Resmi Gazete Tarihi: 24.06.2011                 Resmi Gazete Sayısı: 27974
 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde eğitim ve öğretim, yönetim, öğrenci kaydı, etüt çalışma süreleri ve işleyişle ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde eğitim ve öğretim, yönetim, öğrenci kaydı, etüt çalışma süreleri ve işleyişle ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Diğer personel: Kurumda eğitim personeli dışında yer alan görevlileri,

c) Eğitim personeli: Kurumda görevli yönetici, öğretmen ve usta öğreticiyi,

ç) Genel müdür: Gerçek veya tüzel kişiye ait birden fazla özel öğretim kurumunun yöneticisini,

d) Genel Müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,

e) Kurucu: Özel öğrenci etüt eğitim merkezinin sahibi olan ve adına kurum açma izin belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Kurucu temsilcisi: Özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından seçilen ve kurum açma, kapatma, devretme ve benzeri işlemleri yapma yetkisine sahip olan kişiyi,

g) Kurum: Özel öğrenci etüt eğitim merkezini,

ğ) Müdür: Özel öğrenci etüt eğitim merkezi müdürünü,

h) Öğrenci: Özel öğrenci etüt eğitim merkezine kayıtlı ilköğretim okulu öğrencisini,

ı) Öğretmen: Adaylığı kaldırılmış ve özel öğrenci etüt eğitim merkezinde görevli öğretmeni,

i) Özel öğrenci etüt eğitim merkezi: Öğrencilerin, derslerine çalışmalarına, ödev ve projelerini hazırlamalarına yardımcı olan, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli faaliyetlerin yürütüldüğü özel öğretim kurumlarını,

j) Usta öğretici: En az ortaöğretim mezunu ve alanında öğrenim gördüğünü belgelendiren usta öğreticiyi,
ifade eder.

Yönetmeliğin tamamını görmek için tıklayınız>>>
Özdebir Z-Kitap Siteye Git >>>
Banka Hesap Numaraları Tümünü Göster >>>
Kurum Arama
Kurum Adı
Bulunduğu Şehir
Özdebir Eğitim Dergisi
58. Sayı Pdf İndirArşiv
ÖZ-DE-BİR Gazi Mustafa Kemal Bul. No:99/1 Maltepe-ANKARA Tel: 0312 230 60 52 | Faks: 0312 230 51 46 | E-posta: ozdebir@ozdebir.org.tr