Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Ruhsat Harçları!
2.1.2010 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 29 Aralık 2009 tarihinde Valiliklere gönderdiği Harçlar Kanunu İç Genelgesinde özel okul ve özel dershane işletmelerinden her yıl alınan ruhsat harcının Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ndeki değişiklikle ilişkili olarak 01/01/2010 tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilmeyeceğini açıkladı.

Söz konusu Genelge örneği aşagıdaki gibidir:

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI: B.07.GİB.0.02.63./6336-176                                                                                        29.12.2009 * 123156

KONU: Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnameleri

HARÇLAR KANUNU İÇ GENELGESİ

SIRA NO: 2009/1

………………… VALİLİĞİNE

492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 109. maddesinde imtiyazname, ruhsatname ve diploma haçlarını kendilerine bu belgeler verilen kişilerin ödemekle mükellef olduğu, 113. maddesinde, yıllık harçların her yılın Ocak ayı başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılacağı, ayrıca mükellefe tebliğ edilmeyeceği ve Ocak ayı içerisinde peşin olarak ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Aynı kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin VI.-18. bölümünün (a), (b) ve (c) bentlerinde özel okul ve özel dershane işletme ruhsatnamelerinden; (d) bendinde ise Karayolları Trafik Kanununun 123. maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden her yıl için harç alınacağı hükme bağlanmıştır.

625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3. maddesinde Özel Öğretim Kurumu açmak için Milli Eğitim Bakanlığından Kurum Açma İzni alınacağı ve Kurum Açma İzni için gerekli diğer şartların yönetmelik ile belirleneceği; söz konusu kanuna dayanılarak çıkarılan 23/6 1985 tarihli ve 18790 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 12. maddesinde ise Bakanlıkça öğretime başlama izni alan kurumlara valiliklerce ruhsatname düzenleneceği belirtilmişti.

Ancak, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nu yürürlükten kaldıran 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na dayanılarak çıkarılan ve 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Özel Okul ve Özel Dershanelere ruhsatname düzenlenmesi uygulamasına yer verilmemiştir. Ayrıca, söz konusu yönetmeliğe 20/11/2009 tarihli ve 27412 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik Yapılmasına dair yönetmelik ile eklenen geçici 6. maddede, 8/3/2008 tarihinden önce Özel Öğretim Kurumları adına valiliklerce düzenlenen ruhsatnamelerin 31/12/2009 tarihi itibarıyla iptal edildiği belirtilmektedir.

Görüldüğü üzere, Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan düzenlemeler sonucunda Özel Okul ve Özel Dershanelere 8/3/2008 tarihinden itibaren ruhsatname verilmesi uygulamasına son verilmiş olup 8/3/2008 tarihinden önce verilmiş olan ruhsatnameler 31/12/2009 tarihi itibarıyla iptal edilmektedir.

Buna göre, 8/3/2008 tarihinden önce verilmiş olan ve 492 sayılı kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin VI. -18. bölümünün (a), (b) ve (c) bentleri uyarınca yıllık harca tabi tutulan Özel Okul ve Özel Dershane işletme ruhsatnamelerine sahip mükellefler yönünden:

·2008 ve 2009 yılları için tahsil edilen ruhsatname harçlarının iade edilmemesi, tahsil edilmemiş olan harçların ise takip ve tahsiline devam edilmesi,

·01/01/2010 tarihi itibarıyla ruhsatname harcı tahakkuk ettirilmemesi,

·Tesis edilmiş olan yıllık harç mükellefiyetlerinin 31/12/2009 tarihi itibarıyla terkin edilmesi,

gerekmektedir.

Öte yandan, Karayolları Trafik Kanununun 123. maddesine göre Özel Kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinin, 492 sayılı harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin VI.-18. bölümünün (d) bendi uyarınca yıllık harca tabi tutulmasına devam edilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Mehmet KİLCİ

Bakan adına

Gelir İdaresi Başkanı