Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Özel Öğretim Kurumlarına Reklam ve İlanlarla İlgili Hatırlatma!..
13.12.2008 Özel Öğretim Kurumlarının özellikle kimi özel dershanelerin verdikleri reklam ve ilanlarla haksız rekabet oluşturduklarını yıllardır farklı platformlarda anlatan, haksız rekabete yol açan mevzuata aykırı reklamların önlenmesi için pek çok girişimde bulunan ÖZ-DE-BİR’in bu konudaki duyarlı çabaları bilinmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yayınladığı genelgede bu konu dile getirildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından   Özel Öğretim Kurumları Derneklerine ilan ve reklamlar konusunda uyulması gereken ilkelerin hatırlatıldığı bir yazı gönderildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı özel öğretim kurumları derneklerine gönderdiği yazıda: Özel öğretim kurumlarının verdikleri reklam ve ilanlarda çeşitli yasal kısıtları göz ardı ettiklerinin belirlendiği, Reklam Kurulu’nun anılan reklam ve ilanlar üzerindeki incelemelerini sürdürdüğü belirtilerek “Konuyla ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde söz konusu özel öğretim kurumlarının reklam ve ilanlarında uyması gereken ilkeleri hatırlatmakta fayda görülmüştür.” denilmiştir...

Bakanlığın söz konusu yazısının örneği aşağıda verilmiştir:

(12.12.2008)
T.C.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

Sayı : B.14.0.TRK.0.16.00.00/2008-1                                                            01 Aralık 2008

Konu: Ticari Reklam ve İlanlar

DAĞITIMLI

Son yıllarda ülkemizde ortaöğretim, lise ve üniversite düzeyinde yapılan öğrenci seçme sınavlarına katılacak öğrencilerin sınav hazırlıklarını desteklemek amacıyla faaliyette bulunan özel dershanelerin her geçen gün artan sayısı, yoğun rekabet ortamını da beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda, başta dershaneler olmak üzere özel öğretim kurumlanın bahsi geçen seçme sınavlarından sonra yakalamış oldukları başarıyı vurgulamak amacıyla verdikleri reklam ve ilanlarda çeşitli yasal kısıtları göz ardı ettikleri belirlenmiştir.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 4822 sayılı Kanun ile değişik 17'nci maddesi uyarınca oluşturulan Reklam Kurulu, anılan reklam ve ilanlar üzerindeki incelemelerini sürdürmektedir. Ancak konuyla ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde söz konusu özel öğretim kurumlarının reklam ve ilanlarında uyması gereken ilkeleri hatırlatmak amacıyla aşağıdaki açıklamaların sunulmasında fayda görülmüştür:

Özel öğretim kuramlarının reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin olarak 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kuramları Kanunu'nun "Denetim, reklâm ve ilânlar" başlıklı 11 inci maddesinde "Kurumlar ve bu kurumlarda görevli personel, Bakanlığın denetimi ve gözetimi altındadır. Eğitim-öğretim ve yönetim bakımından yapılan denetimlerde, kurumun özel yönetmeliği de dikkate alınır. Kurumlar, ancak amaçlarına uygun tanıtıcı mahiyette reklâm ve ilân verebilirler. Bu kurumlar reklâm ve ilânlarında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamazlar ve televizyonda reklâm ve ilân yapamazlar. " hükmü bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra; adı geçen Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 08.03.2008 tarih ve 26810 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "İlan ve reklamlar" başlıklı 27 inci maddesinde "(1) Kurumlar, ancak amaçlarına uygun tanıtıcı mahiyette reklam ve ilan verebilirler. (2) Kurumlar; diğer eğitim kurumlarını hedef alan, gerçeğe aykırı veya eğitim personeli ya da öğrenci adı kullanarak reklam ve ilan veremezler. (3) Özel öğretim kurumları, doğrudan veya logo, amblem ve benzeri kurumu çağrıştıran işaretler kullanmak üzere dolaylı olarak televizyona reklam ve ilan veremezler." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda, özel öğretim kurumları tarafından verilen reklam ve ilanlar ;

-  Amaçlarına uygun ve tanıtıcı mahiyette olmalı,

-  Diğer eğitim kurumlarını hedef alan veya gerçeğe aykırı beyanlar içermemeli,

-  Eğitim personeli ya da öğrenci isimlerine yer verilmeden hazırlanmalıdır.

Ayrıca söz konusu mevzuat hükümleri doğrultusunda özel öğretim kurumlarının 'doğrudan veya dolaylı olarak kurumu çağrıştıran işaretler kıllanarak televizyonlara reklam ve ilan vermeleri yasaklanmıştır.

Dolayısıyla, bahsi geçen yönetmeliğin yayınlandığı 08.03.2008 tarihinden itibaren özellikle eğitim personeli veya öğrenci isimlerinin yer aldığı reklam ve ilanların, ayrıca özel öğretim kurumlarını çağrıştıran işaretlerle televizyona reklam verilmesinin kesinlikle mevzuata aykırı olduğu ve söz konusu aykırılıkları içeren reklam ve ilanlar ile ilgili olarak reklam veren özel eğitim kurumları hakkında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16, 17 ve 25/8 maddeleri uyarınca işlem yapılacağı hususunun hatırlatılmasında fayda görülmüştür.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve açıklamalar doğrultusunda, demeğiniz üyesi olan özel öğretim kurumlarının bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

İmza

Özcan PEKTAŞ
Bakan a.
Genel Müdür