Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
TOBB 4. Eğitim Kongresi Çalışmalarını Tamamladı.
18.4.2011 Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB Eğitim Meclisinin iş birliğiyle düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme ve Özel Öğretim Kurumlarının Rolü" konulu 4. Eğitim Kongresi, çalışmalarını tamamladı.

15-16 Nisan 201’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konferans Salonlarında yapılan Kongre’nin protokol konuşmaları: TOBB Eğitim Meclis Başkanı Necdet DOĞANATA, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Mehmet KÜÇÜK, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Tibor VARADİ, TOBB Başkanı Rıfat HİSARCIKLIOĞLU ve Millî Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU tarafından yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, eğitim sisteminin hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla yeniden yapılandırıldığı bir süreçte, bu kongrenin çalışmalara katkı sağlayacağını söyledi. Bilginin sürekli yenilendiği, öğrenme alanlarının gün geçtikçe artarak değişiklik gösterdiği günümüzde iş yaşamı ve mesleklerdeki hızlı değişimin, esnek bir eğitim sistemini ve hayat boyu öğrenmeyi gerekli kıldığını belirten Bakan Çubukçu, "Bireylerin, dinamik ve değişken bir iş gücü piyasasında rekabet edebilmeleri ve ekonomik seviyelerini koruyabilmeleri için 'istihdam edilebilme' niteliklerini kazanmaya, bu nitelikleri sürekli geliştirmeye ve yenilemeye ihtiyaçları vardır" diye konuştu.

Hayat boyu öğrenmenin, yaş ve eğitim düzeyi gözetmeksizin, okullarda, üniversitelerde, evde, işte ve toplumun her alanında ulaşılabilir olması gerektiğini vurgulayan Bakan Çubukçu, şöyle konuştu: "Günümüzün bilgi ve iletişim teknolojileri, vatandaşlarımızın bilgi toplumuna uyum sağlamaları ve yaşamlarını daha iyi yönetebilmeleri için sosyal ve ekonomik olarak hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılmalarına imkan vermektedir. Bu nedenle hayat boyu öğrenme, bireylerin hayatın standardının yükseltilmesinde önemli bir araçtır. Dolayısıyla meslek odaları, profesyonel sektör örgütleri, kendi sektörlerindeki teknolojik gelişmeleri daha yakından izlemeli ve değerlendirmelidir. Bu kapsamda eğitim ihtiyaçları belirlenmeli, eğitim sunabilecek veya mevcut eğitim birimlerini yeniden yapılandıracak birimler oluşturmalıdır."

Bakan Çubukçu, "Milli Eğitim Bakanlığının gözetimi ve denetiminde resmi ve özel sektör tarafından yürütülmekte olan hayat boyu öğrenmeye ilişkin çalışmalar, ülke genelinde halk eğitim, çıraklık eğitimi, uzaktan eğitim, açık ilköğretim okulu, açıköğretim lisesi, mesleki ve teknik açıköğretim okulu, özel dershaneler, özel kurslar, özel mesleki ve teknik kurslar, özel motorlu taşıt sürücüleri kursları yoluyla gerçekleştirilmektedi" dedi.

Uluslararası Uzmanlar Arjen DEIJ ve Rosita Van MEEL, AB Yeterlilikler Çerçevesinde Hayatboyu Öğrenme Stratejileri  ve Özel Öğretim Kurumlarının Yeni Rolleri konulu konuşmalarının ardından MEB Müsteşar Yardımcısı Remzi KAYA’nı yönettiği AB Yeterlilikleri ve Hayatboyu Öğrenme Stratejileri başlıklı panede: Prof. Dr. Oğuz BORAT (İstanbul Ticaret Üniversitesi Hayatboyu Öğrenme ve Kalite Güvence Sistemlerinin Kurulması; Sevinç ATABAY (TED Genel Müdürü) Çağın Gerektirdiklerine Uyumda Hayatboyu Öğrenmenin ve Özel Sektörün Rolü; Prof Dr. Mustafa BALCI (Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim Birimi Sorumlusu) Nerede Öğrenildiğine Bakılmaksızın Kazanımların Belgelendirilmesi; Prof. Dr. Yunus ÇENGEL (Yıldız Teknik Üniversitesi) Hayatboyu Öğrenme Türkiye ve Diğer Ülke Örnekleri başlıklı konuşmalarını sundular.

Öğleden sonraki Ab Yeterlilikler Çerçevesine Göre Türk Eğitim Sisteminin Yeniden Yapılandırılması başlıklı 2. paneli Talim Terbiye Kurulu Başkan Vekili Sami ZEYBEK yönetti. Konuşmacılar:Ünal AKYÜZ (MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanı) Hayatboyu Öğrenme Projelerimiz Stratejilerimiz; Mahmut TUNCEL (Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü) Hayatboyu Öğrenme Kapsamında Uzaktan Öğrenmenin Rolü ve Kazanımların Belgelendirilmesi; Eyyüp KILCI (TOBB Eğitim Meclis Başkan Yardımcısı) Okul Dışında Alınan Eğitimler ve Özel Dershanelerde Kazanılanlar; Hasan TERZİ (Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdür Yardımcısı) Yaygın Eğitim Faaliyetleri ve Hayatboyu Öğrenmenin Değerlendirilmesinde İzlenecek Yöntemler konularında konuştular.

2. gün ilk oturumda Hayatboyu Öğrenme ve Özel Öğretim Kurumlarının Üstlenebileceği Rol konusu tartışıldı. Kongrenin bu son panelini Gazi Vakfı Okulları Kurucu Temsilcisi ve Talim ve Terbiye Kurulu Eski Başkanı Dr. Yusuf EKİNCİ yönetti. ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Faruk KÖPRÜLÜ’nün Dershanede Kazanılanların Kredilendirilmesi, Belgelendirilmesi Hayatboyu Öğrenmeye Katkısı konusunda görüşlerini sundu. Diğer konuşmacılar: Cem GÜLAN (Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Başkanı) Eğitimin Hayatın Her Aşamasına Yayılmasında Özel Okulların Yapabilecekleri; Musa CEYLAN (Ulusal Ajans Hayatboyu Öğrenme Programı Genel Koordinatörü) Hayatboyu Öğrenme Alanında Uluslararası Hareketlilik ve İşbirliği; Metin ÖZER (Sınav Dershaneleri temsilcisi) Özel Dershanelerin Başarılı Olduğu Alandaki Birikimi ve Sinerjisinden Yararlanma Mekanizmaları; Dursun ÖNAL (Sürücü Kursları Konfederasyonu Başkanı) Sürücü Eğitimi İçin Yapılacaklar ve Sürücü Belgesi Olanların Periyodik Eğitimi; Hilmi ALPAN (ÖZKURDER Dernek Başkanı) Özel Kursların Hayatboyu Öğrenmede Üstleneceği Rol konularında görüşlerini sundular.

Kongrede daha sonraki çalışmaları üç ayrı salonda paralel olarak yapılan komisyon çalışmalarıyla sürdürüldü.

1.Komisyon: Üstün Yetenekliler, Kadınlar, Yaşlılar ve Dezavantajlıların Hayatboyu Öğrenimi,

2.Komisyon: Paydaşların Hayatboyu Öğrenme Sürecindeki Rollerinin Belirlenmesi,

3.Komisyon: Öğrenilenlerin Tanınırlığı ile ilgili Mekanizmalar ve Mevzuat Düzenlemeleri konularını tartıştı.

MEB, Özel Okullar, Dershaneler, Etüt Merkezleri, Eğitim Yayıncıları temsilcilerinin ağırlıkla söz aldığı 3. Komisyonda ÖZ-DE-BİR 2. Başkanı Nazmi ARIKAN’ın yanı sıra Ankara’dan ve değişik illerden gelen ÖZ-DE-BİR üyeleri de görüşlerini yansıtma fırsatı buldular.

Kongre çalışmaları, TOBB Eğitim Meclis Başkanı Necdet DOĞANATA’nın Sonuç Bildirgesi’ni okumasıyla sona erdi.

(Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB Türkiye Eğitim Meclisinin
15-16 Nisan 2011 tarihlerinde Ortaklaşa Düzenlediği “Hayatboyu Öğrenme ve Özel Öğretim Kurumlarının Rolü” Konulu)

4.EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

Bilgilerimizin çok hızlı eskidiği, her gün ansiklopediler dolusu yeni bilgi üretildiği ve hızla yayıldığı günümüzde, geleneksel eğitim tarzı toplumun ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmaktadır. Bu gerçek, eğitimden kopan bireyin hayattaki ilerleme ve gelişmelerden kopma riskini de getirmektedir.

Çalışanların çoğu kendini yenileme ihtiyacı duymamaktadır. Çünkü çalışanların bu tür çabalarının değerlendirilmesine yönelik bir yasal zorunluluk olmadığı gibi kişiler buna gerek duymamaktadırlar.

Verimliliği artırmak, bireylere istihdam edilebilir olma özelliği kazandırmak, işgücü ile gelişme ihtiyacı arasındaki uyumsuzluğu gidermek, verim ve performans yarışında öne geçmeyi sağlamak ve hayat kalitesini yükseltmek ancak hayatboyu öğrenme alışkanlığı ve uygulaması ile mümkün olabilir.

Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında zorunluluğu da bulunan “Hayatboyu Öğrenme” disiplininin, okulöncesinden başlamak üzere hayatın her kademesinde uygulamaya konulmasının gerekliliği yasalarla düzenlenmeli ve bu konuda toplum bilinçlendirilmelidir.

Bu bağlamda,

1. Bütçe kaynaklarının çoğu sadece resmi örgün eğitime ayrılmasına ilişkin şekillenmiş biçimsel eğitim anlayışı gözden geçirilmeli, resmi ve özel öğretim kurumu farkı gözetilmeden kurumlar, alanlar ve disiplinler arası geçişleri sağlayan örgün ve yaygın eğitimi birbirini tamamlayacak hale getiren düzenlemeler yapılmalıdır.
Sistemin parçaları arasında tutarlılık sağlanmalı, ilgi ve ihtiyaca göre esnek öğrenme fırsatları sunularak bireylerin kişisel kapasiteleri artırılmalı, herkese hayatboyu öğrenmede eşit fırsatlar sunularak toplumda daha geniş kesimde gelişme isteği uyandırılmalıdır.

2. Nereden kazanıldığına bakılmaksızın, bilimsel her ortamdan elde edilen, tüm kazanımların belgelendirileceği ve bu alanda etkin değerlendirme sistemlerinin oluşturulmasına ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır. Hayatboyu öğrenme kapsamında, ulusal ve uluslararası alanda elde edilen başarıların bir üst öğretim sistemine geçişte dikkate alınmalıdır.

3. Tüm bireylerin yaş, cinsiyet ve statüsüne bakılmaksızın yaşamlarının her döneminde evrensel öğrenme fırsatlarından hayat boyu yararlanmaları ve bu emeklerinin atıl kalmamasına yönelik reformlar yapılmalıdır.

4. Olası yeni bir Anayasa düzenlemesinde; okul öncesinden yükseköğretim kurumlarına kadar her kademedeki örgün ve yaygın bütün öğretim kurumlarının, şahıs ve şirketler aracılığıyla açılmasına izin verilebilmeli ve hayatboyu öğrenmede büyük bir kaynak olan özel sektörün eğitime daha fazla yatırım yapmasını sağlayacak tedbirler alınmalı, eğitim adına yapacağı her etkinliği değerlendirecek hükümler getirilmelidir. (Yeni Anayasa için Türkiye Eğitim Meclisi geniş kapsamlı bir toplantı düzenlemelidir.)

5. Özel okulların esnek program ve yeni yöntemlerle daha geniş hizmetler sunabileceği ve her türlü etkinliklerini değerlendirebileceği sistemler geliştirilmelidir.

6. Uluslararası alanda da kabul görecek bir Akreditasyon Sisteminin (sınav ve uluslararası diploma) devlet veya özel sektör tarafından kurulabilmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

7. Eğitim alanındaki kazanımların tanınırlığı ile ilgili düzenlemeler yapılırken, özel kurslarda ve dershanelerde verilen modüler eğitimlerin örgün eğitim kurumlarında kredilendirileceği esnek sistemler kurulmalıdır.

8. Hayat boyu öğrenmede özel öğretim kurumları, Üniversiteler, Belediyeler, İŞKUR, Halk Eğitim Merkezleri, Vakıflar, Dernekler ve benzeri kamu-özel kuruluşlarca yürütülecek ücretli eğitim öğretim faaliyetleri süreçteki tüm kurumların görev ve sorumluklarını yeniden tanımlayan, taraflar arasında rol paylaşımıyla haksız rekabete yol açmayacak tarzda yapılması sağlanmalıdır.

9. Yetişkinler, kadınlar, üstün yeteneklilerin; yaşlılar ve dezavantajlılar dahil olmak üzere, bireylerin sahip oldukları yetenekleri geliştiren, yaşamlarını kolaylaştıran ve zenginleştiren, sosyal ve ekonomik gelişmeye katkı yapar hale getiren yol ve yöntemler geliştirilmeli, mekanizmalar kurulmalı, devlet ve özel sektör desteği birlikte sağlanmalıdır.

10. Toplumsal statü sadece diplomaya bağımlı olmaktan kurtarılmalı, kişisel yetenek ve başarılar da öne çıkarılmalıdır. Meslek veya hizmet alanındaki gelişmeler hakkında takip isteği uyarılmalıdır.

11. Aşırı uzmanlaşma ve tek bir işi öğretmek yerine, iş ile ilgili sorunları çözme, yenilikleri takip etmeyi içeren geniş tabanlı mesleki eğitim yolu seçilmelidir.

12. Bilimsel, sosyal ve kültürel alanlardaki değişim ve gelişmeler ışığında kişiliği geliştirme, başarıyı artırma, sorunları belirleyebilme, bilgi toplama, analiz etme, karar verme, uygulama, değerlendirme ve sorun çözme yöntemlerinin bireyin kendisi ve sonraki kuşakların hayatboyu takip edilmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
Teşekkür ederiz.